O NÁS

História

Spoločnosť PRO POPULO Poprad, s.r.o. bola založená v roku 1991.
Od roku 1994 spravuje lesné a poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Spišské Podhradie.

Rímskokatolícke biskupstvo v Spišskom Podhradí v minulosti vlastnilo lesné a poľnohospodárske pozemky, ktoré samostatne spravovalo. V povojnových rokoch, uplatnením pozemkovej reformy v rokoch 1947 – 1948 boli lesy, poľnohospodárske pozemky a väčšina objektov skonfiškované. Schválením zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v roku 1992 bola časť lesov a iných nehnuteľností Cirkvi vrátená.

Lokalizácia

Lesné pozemky sa nachádzajú v hornej časti Hornádskej kotliny na severovýchode Kráľovohoľských Nízkych Tatier (5 600 ha), v masíve Kozie chrbty na rozhraní Hornádskej a Popradskej kotliny (3 000 ha), v centrálnej časti Slovenského raja (1 300 ha) a v juhovýchodnej časti Levočských vrchov pri Spišskom Podhradí (2 550 ha). Malá časť lesných pozemkov (450 ha) je vo východnej časti Volovských vrchov pri Košiciach.

Zároveň obhospodarujeme aj približne 300 ha lesov, ktoré majetkovo patria Mestu Spišské Podhradie a nachádzajú sa taktiež v Levočských vrchoch.

Drevinové zloženie

Rozsiahlosť a rozmanitosť územia predurčuje rozmanité drevinové zloženie.

Na severovýchode Kráľovohoľských Nízkych Tatier prevládajú ihličnaté dreviny (smrek 83%, smrekovec 8%, jedľa 3%).
V masíve Kozie chrbty rovnako dominujú ihličnaté dreviny (smrek 66 %, smrekovec 14%, borovica 11%, jedľa 4%).
V Slovenskom raji je podiel listnatých drevín približne 45% (buk 37%, smrek 31%, jedľa 10%, borovica 7%, smrekovec 6%, javor 5%).
V juhovýchodnej časti Levočských vrchov je drevinové zloženie pestrejšie a vyrovnanejšie (smrek 22%, buk 15%, jedľa 14%, smrekovec 13%, borovica 10%, dub 7%, javor 5%, breza 5%).
Vo východnej časti Volovských vrchov prevládajú listnaté dreviny (dub 49%, buk 20%, hrab 16%, borovica 5%).

Organizácia spoločnosti​

Územne je spoločnosť rozdelená na štyri správy lesov:

Správa lesov
Spišská Teplica

PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Správa lesov Sp. Teplica
Obrancov mieru 329
059 34 Spišská Teplica

Lesné pozemky sa nachádzajú v centrálnej časti masívu Kozie chrbty zväčša v katastrálnom území obcí Spišská Teplica, Nižná Šuňava a Vikartovce na výmere približne 3 000 hektárov. Pohorie Kozie chrbty oddeľuje Popradskú kotlinu od Hornádskej a známe je tým, že jeho hrebeňom prechádza rozvodnica Čierneho a Baltického mora. Najvyšším bodom je Kozí kameň s nadmorskou výškou 1255 m.

Správa lesov
Spišské Bystré

PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Správa lesov Sp. Bystré
Lesovňa Bystré 232
059 18 Spišské Bystré

Lesné pozemky sa nachádzajú v severnej časti Kráľovohoľských Nízkych Tatier, prevažne v katastrálnom území obcí Spišské Bystré, Kravany a Vikartovce na výmere približne 2 900 hektárov. Územie siaha až do pásma vysokohorských smrečín, pričom najvyšším bodom je Úplaz s nadmorskou výškou 1 557 m n. m. Sídlo správy lesov sa nachádza v doline Bystré asi 4 km od obce Spišské Bystré.

Dnešné územie Správy lesov Spišské Bystré mal v minulosti od Spišského Biskupstva v prenájme bulharský cár Ferdinand Coburg. Na vysokohorskej lúke Smrečiny mal postavený drevený poľovnícky zámoček, ktorý bol však počas druhej svetovej vojny vypálený. V doline Bystré vyviera potok Bystrá, ktorý slúži na povrchový odber pitnej vody.

Správa lesov
Spišské Podhradie

PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Správa lesov Sp. Podhradie
Levočská 9
053 04 Spišské Podhradie

Podľa geomorfologického členenia Slovenska patrí územie Správy lesov Spišské Podhradie do celku Levočské vrchy. Podľa oblastnej orientácie sa nachádza v lesných celkoch Hornádska kotlina a Levočské vrchy – Bachureň, najmä v katastroch obcí Spišské Podhradie, Jablonov, Studenec a Ordzovany. Územie je vertikálne členité, nachádza sa v lesných vegetačných stupňoch dubovo-bukový, bukový a jedľovo-bukový. Výmera lesných pozemkov je približne 3 000 ha. Z toho približne 450 ha je vo východnej časti Volovských vrchov pri Košiciach.

Územie sa nachádza v oblasti, kde okrem prevládajúceho spádu imisií z diaľkového prenosu škodia aj emisie z vlastných zdrojov. Výrazne sa to prejavuje na smreku v hrebeňových polohách. V súvislosti s tým ustupuje produkčná funkcia lesov na tomto území do úzadia.

Správa lesov
Hranovnica

PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Správa lesov Hranovnica
Rovná 526
059 16 Hranovnica

V rámci spoločnosti PRO POPULO Poprad, s.r.o. vznikla Správa lesov Hranovnica ako posledná – v roku 2002 na základe zákona o prinavrátení majetkov cirkvi v národných parkoch, v tomto prípade v Národnom parku Slovenský raj. Okrem tohto územia správa obhospodaruje lesné pozemky aj v severovýchodnej časti Kráľovohoľských Nízkych Tatier, najmä v katastroch obcí Spišské Bystré, Hranovnica, Vernár a Spišský Štiavnik, kde sa nachádza aj najvyšší bod Predná hoľa s nadmorskou výškou 1 545 m. V súčasnosti je výmera lesných pozemkov približne 4 000 ha.

Na jeseň roku 2002 bola správa silne postihnutá vetrovou kalamitou, pričom bola neprejazdná aj štátna cesta medzi obcami Hranovnica a Vernár. Dôsledky tejto kalamity sú badateľné dodnes a to najmä v rozšírení odkrytých plôch.

Územie správy lesov je zaujímavé aj z historického pohľadu. Nachádzajú sa tu napr. zaniknuté osady Hincava, Falkštein či Borzov, množstvo historických banských diel, alebo pamiatkovo chránený objekt v lokalite Klauzy v Slovenskom raji.

Kontakt

PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Obrancov mieru 329
059 34 Spišská Teplica
Slovensko