LESNÍCTVO

Lesníctvo

V súčasnosti je veľkým problémom lesníctva na Slovensku odumieranie smrečín, ktoré sa začalo objavovať už v druhej polovici minulého storočia. V regióne Nízke Tatry a širšom okolí sa v rokoch 1996 – 2007 ročne spracovalo cca 450 000 m3 náhodnej ťažby. Tento trend neobišiel ani lesy v správe spoločnosti PRO POPULO Poprad, s.r.o., kde bolo zastúpenie ihličnatých drevín na jednotlivých lesných celkoch nad 91 % a dreviny smrek nad 77 %.

Lesy v správe spoločnosti PRO POPULO Poprad, s.r.o. boli v rokoch 2002 až doteraz silne poškodzované nárazovým vetrom a následne podkôrnym hmyzom. Po roku 2003 je v lesoch spoločnosti vykonávaná len náhodná ťažba, úmyselná ťažba je vykonávaná len v predrubných porastoch v zmysle lesných hospodárskych plánov (LHP).

Spoločnosť PRO POPULO Poprad, s.r.o. v snahe zvrátiť rozpad kalamitou napadnutých smrečín, okrem samozrejmého spracovania napadnutej drevnej hmoty v porastoch, riešila s ohľadom na rozsah plôch a nových úloh inventarizáciu postihnutého územia v spolupráci s Národným lesníckym centrom (NLC) Zvolen. Platné lesné hospodárske plány z dôvodu rozsahu kalamít sa stali neaktuálne, bolo potrebné vykonať aktualizáciu vzniknutých holín a preriedených plôch, ako aj aktualizáciu zásob dreva v porastoch. Prvá vlna aktualizácie zásob prebehla v roku 2007 na Lesných celkoch v Spišskej Teplici, Spišskom Bystrom a v Hranovnici. Územia boli znova letecky zosnímané, boli vyhotovené nové ortofotomapy a vytvorená vizualizácia územia. Na základe leteckého snímkovania boli vyhotovené mapy poškodenia porastov.

Vyhotovený elaborát sa stal kľúčovým nástrojom pre stanovenie smerovania spoločnosti v nasledujúcom období.

Razantnosť postupujúcej kalamity prinútila spoločnosť prijať ďalšie opatrenia v roku 2009. Jednak sa rozhodla pristúpiť v spolupráci s NLC Zvolen k ďalšiemu vyhotoveniu aktualizácie kalamitných plôch, poškodenia porastov, aktualizácii zásob, k vyhotoveniu nových máp a to tak, aby sprehľadnila vzniknutú situáciu na kalamitných správach. No neuspokojila sa len so samotnou inventarizáciou postihnutého územia, ale snažila sa aj o zapojenie ostatných zložiek v štáte a rezorte lesného hospodárstva do riešenia rozpadu smrečín na Slovensku. V prvom rade oslovila Ministerstvo pôdohospodárstva SR, a to splnomocnenca vlády pre problematiku hynutia smrečín Prof. Ing. Júliusa Novotného, CSc., ktorý hľadal subjekt v neštátnom sektore ochotný v lesnej prevádzke skúšať nové metódy na zvrátenie rozpadu smrečín. Následne na základe jeho odporúčania spoločnosť PRO POPULO Poprad, s.r.o. uzavrela v septembri 2009 rámcovú zmluvu s NLC Zvolen. Predmetom zmluvy je uplatnenie výsledkov výskumu a vývoj nových postupov pri obhospodarovaní kalamitných smrekových území v rámci majetku obhospodarovateľa, a to vypracovaním a poskytnutím výstupov, najmä návrhom na zmenu LHP na vymedzených častiach územia, vrátane spracovania návrhu na lesy osobitného určenia určené na lesnícky výskum a lesnícku výučbu. Ešte koncom roku 2009 bol zriadený výskumný demonštračný objekt Kozie chrbty v Spišskej Teplici, kde bola skúšobne navrhnutá metodika na rekonštrukcie hynúcich smrečín. Do jej tvorby boli okrem pracovníkov NLC Zvolen zapojení aj pracovníci rezortu životného prostredia zo správy NP Slovenský raj, ktorý územne prislúcha k postihnutému územiu. Metodika bola odskúšaná, a v súčasnosti sú spracovávané výstupy tak, aby v čo najkratšom čase ich spoločnosť mohla použiť v praktickom živote.

V roku 2014 boli lesy spoločnosti postihnuté vetrovou kalamitou Žofia (15.5.), a v nasledujúcich dvoch rokoch následnou podkôrnikovou kalamitou v množstve takmer pol milióna metrov kubických dreva. Veľké zalesňovacie úlohy vyplývajúce z náhodnej ťažby sa snažíme pokryť produkciou vlastných obaľovaných sadeníc vypestovaných v našom škôlkarskom stredisku.

Na lesných správach Spišská Teplica, Spišské Bystré a Hranovnica je od roku 2016 v platnosti nový program starostlivosti o lesy, a tým aj upravená výška ročného etátu. Od tohto roku je v platnosti zmluva so Štátnou ochranou prírody (Správa NP Slovenský raj) o zmluvnej starostlivosti o lesné porasty na území národného parku v zóne B na výmere 136,69 ha. Hlavným cieľom je rekonštrukcia porastov do stavu umožňujúceho samovoľný vývoj smerom k prírodnému lesu.

Lesné škôlky

Na obhospodarovanie všetkých lesných škôlok a fóliovníkov bolo vytvorené samostatné stredisko. Úlohou tohto strediska je zabezpečiť potreby krytokorenných a voľnokorenných sadeníc pre umelú obnovu v spoločnosti. Časť produkcie voľnokorených a krytokorenných sadeníc je odbytovaná formou predaja.

Zakúpenie sadeníc lesných drevín je možné dohodnúť u vedúceho strediska Ing. Porackého na tel.č. 0911 999 246

Voľnokorenné sadenice

Pestovanie voľnokorenných sadeníc sa realizuje na 2 samostatných lesných škôlkach v nadmorských výškach 700 m.n.m. až 900 m.n.m. na celkovej produkčnej ploche 1,6 ha. Ročná produkcia výsadbyschopných sadeníc je 60 000 ks a ročná produkcia jednoročných sadeníc je 120 000 ks. Drevinové zloženie pestovných voľnokorenných sadeníc je nasledovné:

Smrek20 %
Jedľa40 %
Smrekovec10 %
Borovica5 %
Buk20 %
Javor5 %
Krytokorenné sadenice

Spoločnosť v rokoch 2014 a 2015 vybudovala v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013 nový veľkokapacitný fóliovník na pestovanie krytokorenných sadeníc. Tým nadviazala na svoju doterajšiu činnosť v tejto oblasti, keď už v rámci predvstupového operačného programu Sapard vybudovala niekoľko menších fóliovníkov. V súčasnosti sa pestovanie krytokorenných sadeníc realizuje v jednom veľkokapacitnom fóliovníku s produkčnou plochou 1200 m2 a 3 menších fóliovníkoch s produkčnou plochou 900 m2. Pestovanie sadeníc sa v nich každoročne realizuje od mája do septembra. Ročná produkcia krytokorenných sadeníc na celkovej produkčnej ploche 0,20 ha predstavuje 500 - 550 000 ks. Drevinové zloženie pestovaných krytokorenných sadeníc je nasledovné:

Buk45 %
Javor15 %
Smrek10 %
Smrekovec25 %
Borovica5 %

Odbyt dreva

Spoločnosť PRO POPULO Poprad, s.r.o. realizuje predaj sortimentov surového dreva podľa rôznych akostí na základe STN 480055 pre ihličnaté sortimenty a STN 48055 pre listnaté sortimenty. Obchodne sa spoločnosť zameriava najmä na územie Slovenskej Republiky.

Časť odbytu dreva realizuje spoločnosť formou aukcií cez portál www.aukciedreva.sk 

 

Kontakt

PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Obrancov mieru 329
059 34 Spišská Teplica
Slovensko