PROJEKTY a VEDECKÝ VÝSKUM

Dlhodobý monitoring vývoja stavu populácie hlucháňa hôrneho

V lesoch Spišského biskupstva, obhospodarovaných spoločnosťou PRO POPULO Poprad, odborníci z Národného lesníckeho centra a Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene realizujú dlhodobý monitoring vývoja stavu populácie hlucháňa hôrneho. V spolupráci s cirkevnými lesníkmi mapujú v lokalitách postihnutých  rozsiahlymi  vetrovými kalamitami zostávajúcu populáciu hlucháňa hôrneho a jej areál rozšírenia. Pre správne cielenú aktívnu podporu je totiž nevyhnutné poznať detailne všetky  lokality, ktoré aktuálne hlucháň využíva. Na základe získaných poznatkov sa následne snažia hľadať pri svojej práci také riešenia a postupy, ktoré sú životným nárokom hlucháňa hôrneho ústretové a prispievajú tak k jeho zachovaniu aj pre ďalšie generácie.

Dlhodobý monitoring vývoja stavu populácie hlucháňa hôrneho

V lesoch Spišského biskupstva, obhospodarovaných spoločnosťou PRO POPULO Poprad, odborníci z Národného lesníckeho centra a Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene realizujú dlhodobý monitoring vývoja stavu populácie hlucháňa hôrneho. V spolupráci s cirkevnými lesníkmi mapujú v lokalitách postihnutých  rozsiahlymi  vetrovými kalamitami zostávajúcu populáciu hlucháňa hôrneho a jej areál rozšírenia. Pre správne cielenú aktívnu podporu je totiž nevyhnutné poznať detailne všetky  lokality, ktoré aktuálne hlucháň využíva. Na základe získaných poznatkov sa následne snažia hľadať pri svojej práci také riešenia a postupy, ktoré sú životným nárokom hlucháňa hôrneho ústretové a prispievajú tak k jeho zachovaniu aj pre ďalšie generácie.

Projekt FOR SOC

Spoločnosť PRO POPULO Poprad, s.r.o. je partnerom v slovensko - ukrajinskom projekte FOR SOR - Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér.

V rámci tohto projektu bol vybudovaný náučný chodník v lokalite Vápenica - Kováčová v katastrálnom území obce Spišská Teplica.

Bližšie informácie o tomto projekte môžete získať na webovej stránke www.forsoc.org

 

 
 
 
 
Projekt FOR SOC

Spoločnosť PRO POPULO Poprad, s.r.o. je partnerom v slovensko - ukrajinskom projekte FOR SOR - Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér.

V rámci tohto projektu bol vybudovaný náučný chodník v lokalite Vápenica - Kováčová v katastrálnom území obce Spišská Teplica.

Bližšie informácie o tomto projekte môžete získať na webovej stránke www.forsoc.org

 

 
 
 
 
Medzinárodný projekt ARANGE
 • Lesné pozemky v správe spoločnosti PRO POPULO Poprad, s.r.o. boli vybrané v rámci riešenia medzinárodného výskumného projektu „ARANGE“ ako cieľové územie pre modelovanie vývoja lesa.

  Projekt spolupráce s názvom „ARANGE“, riešený v rámci 7. Rámcového programu EÚ, sa zaoberal riešením problematiky udržateľného využívania funkcií lesov v horských oblastiach Európy (7 modelových území - prípadových štúdií). Jeho hlavným cieľom bolo preniesť najnovšie vedecké poznatky o efektívnom poskytovaní ekosystémových služieb v horských lesoch do podpory rozhodovania pre tvorcov politík a samotnú lesnícku prax. Riešiteľský kolektív predstavoval konzorcium 16 rôznych vedecko-výskumných inštitúcií, univerzít a organizácií z 11 európskych krajín. Slovenská strana bola zastúpená Národným lesníckym centrom zo Zvolena.

  Projekt bol oficiálne spustený vo februári 2012 a trval 3 roky. Podľa výskumných tém bol rozdelený do 6 pracovných balíkov a 1 zameraného na koordináciu. Riešitelia z Národného lesníckeho centra v roku 2012 pracovali v 4 pracovných balíkoch (WP):

  WP1 Dáta a prípadové štúdie

  Na začiatku riešenia balíka WP1 boli v priebehu mesiacov február až apríl 2012 spracované podrobné informácie o pilotnom území vybranom pre modelovanie vývoja lesa (PRO POPULO Poprad, s.r.o.). Koordinátorovi WP1 bol formou dotazníka o dostupných údajoch odovzdaný výstup "ARANGE Dotazník WP1: Dostupné informácie v regiónoch prípadových štúdií".

  V priebehu ďalších mesiacov (V. – XII. 2012) prebiehala príprava údajovej bázy pre modelovanie vývoja lesných porastov pri rôznych manažmentových alternatívach a prognózach zmeny klímy. Realizovali sa nasledovné činnosti:

   • zabezpečenie podkladov – lesné hospodárske plány od roku 1977 z lesných hospodárskych celkov (LHC) záujmového územia v správe PRO POPULO Poprad, s.r.o.,
   • návrh dizajnu pre výber dielcov záujmového územia pre modelovanie vývoja porastov; realizoval sa systematický výber v sieti 2 x 2 km, ktorý bol vložený do národnej inventarizačnej siete 4 x 4 km (obr. 1),
     

     
     • výber 14 dielcov z LHC Spišské Bystré; výpis aktuálnych a historických dát k uvedeným dielcom z LHP zo všetkých období platnosti (od roku 1977 po súčasnosť),
      • v decembri sa začali práce na získaní údajov z lesnej hospodárskej evidencie.zabezpečenie podkladov o stanovištných a pôdnych pomeroch v uvedených 14 porastoch vybraných pre modelovanie vývoja; výpočty požadovaných taxačných a porastových charakteristík (obr. 2),
        
        • realizácia terénnych prác pre získanie stromových a porastových charakteristík, ktoré nebolo možné odvodiť z údajov LHP (november 2012); požadované údaje – hrúbková a výšková štruktúra porastu – boli zisťované v 10 porastoch štandardným výberovým postupom na 8 – 12 kruhových plochách; v 4 porastoch sa merania neuskutočnili z dôvodu ich kalamitného rozvrátenia a následného vyťaženia (obr. 3)
        
        
     • V súčasnej fáze riešenia projektu sa získané údaje spracúvajú a vyhodnocujú (obr. 4), následne sa ráta s ich použitím pri modelovaní vývoja predmetných porastov v prostredí rastového simulátora „Sibyla“ (obr. 5).

       
       

      WP2 Kvantifikácia a posúdenie ekosystémových služieb

      V rámci balíka WP2 boli v roku 2012 realizované práce na vývoji modulu prirodzeného zmladenia, ktorý doposiaľ v simulátore rastu Sibyla chýbal. Z údajov Národnej inventarizácie a monitoringu lesa (2005 – 2006) boli odvodené parametre prirodzeného zmladenia pre hlavné dreviny na Slovensku. Niektoré parametre, ako kvalita semena, klíčivosť, frekvencia semenných rokov a pod. boli prevzaté z literatúry. Boli vyhodnotené predbežné simulácie a prebehla skúšobná implementácia regeneračného modulu do simulátora Sibyla (obr. 6).

       

      Ďalšie aktivity boli zamerané na vývoj metód slúžiacich na integráciu modelov Sibyla a Biome-BGC. Cieľom bolo vytvoriť viacnásobný model pre hodnotenie lesnej biomasy a zásob uhlíka. Na základe výmeny niekoľkých veličín v rôznych fázach simulácií prebiehalo testovanie a návrh spôsobu integrácie simulačných výstupov. Za účelom vylepšenia simulácií prebiehajúcich v Sibyle boli navyše implementované aj informácie o pohybe pôdnej vody a dekompozícii odumretej biomasy, získané modelom BiomeBGC. Metóda je realizovaná formou série skriptov v SQL.

      Ďalším krokom v riešení bolo testovanie modelu. Simulácie rastu a vývoja nemanažovaných lesných porastov boli vykonané na niekoľkých plochách intenzívneho monitoringu lesa na Slovensku s dominantným zastúpením duba, buka a smreka. Kalibrácia modelu bola testovaná na základe mortality a meraní hrúbkového a výškového prírastku. Simulácie boli realizované pre obdobie 1997 – 2100 kalibračným obdobím boli roky 1997 – 2010. Simulácie prebiehali v štyroch rôznych scenároch zmeny klímy.

      Na základe kombinácie výstupov Sibyly a Biome-BGC sa zhodnotili výsledky cyklu uhlíka pre horský porast smreka obyčajného (obr. 7).

       

      Pre simulácie intenzívne obhospodarovaných lesných porastov sa budú používať dáta z experimentálnych lesných porastov, ktoré boli vybrané a zadefinované v projekte ARANGE v rámci WP1. V súčasnosti sú údaje z týchto plôch pripravené pre spustenie simulácií v rôznych režimoch obhospodarovania, aby bolo možné v súlade s cieľmi projektu preskúmať vplyv manažmentu na ekosystémové služby.

       

      WP3 Základná úroveň politiky a governancie

      Koordinácia výskumných prác sa sústredila na dve hlavné úlohy:

      • príprava metodiky a pokynov pre získanie údajov ohľadom národných politík zameraných na horské lesy a multifunkčný manažment; vyladenie národných správ a ich porovnanie; doplnenie a adaptácia existujúcej online databázy politík (http://policydatabase.boku.ac.at) pre účely projektu ARANGE,
      • príprava riadeného rozhovoru a testovanie dotazníkového prieskumu o systémoch riadenia v prípadových štúdiách.

      V rámci prvej úlohy bolo potrebné identifikovať relevantné politiky a politické nástroje na úrovni prípadových štúdií, ktoré majú vplyv na obhospodarovanie horského lesa a poskytovanie a využívanie ekosystémových služieb. Regióny pre vypracovanie prípadových štúdií sú lokalizované v krajinách Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko, Slovensko (prípadová štúdia v pôsobnosti PRO POPULO Poprad, s.r.o.) a Bulharsko.

      Riešenie úlohy sa začalo analytickými prácami, vybratím vhodných teoretických postupov a prípravou spoločnej metodiky. Prvým výstupom úlohy boli Pokyny pre pracovnú skupinu WP3. Cieľom dokumentu bolo poskytnúť jednotlivým partnerom vhodný základ pre vytvorenie Správ o národných politikách a základné informácie ohľadom teoretického a metodologického podkladu pre tieto správy. Obsahom Pokynov bolo ujasnenie a zjednotenie základných pojmov a vytvorenie jednotného základu pre potreby následnej analýzy jednotlivých správ. Pokyny sa zamerali hlavne na politické, ekonomické, informačné a komunikačné nástroje, ako aj ich organizačný a inštitucionálny rámec, a zadefinovali štruktúru Správ o národných politikách týkajúcich sa štyroch základných ekosystémových služieb:

      • Produkcia dreva,
      • Ochrana pred gravitačnými prírodnými vplyvmi,
      • Zmierňovanie klimatických zmien prostredníctvom sekvestrácie uhlíka a produkcie bioenergií,
      • Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity.

      Na základe pokynov boli pripravené partnermi konzorcia Správy o národných politikách. Riešitelia na Národnom lesníckom centre následne pripravili porovnávaciu syntézu týchto správ, zameranú na nájdenie spoločných znakov a vzájomné porovnanie politík jednotlivých krajín a ich pokrytia nástrojmi a inštitúciami.

      Analýza politík na makro úrovni sa realizuje využitím dostupných databázových podkladov. Na základe kritérií pre posúdenie relevancie jednotlivých politík pre ciele projektu ARANGE boli definované aj podmienky pre adaptáciu politickej databázy dostupnej v rámci webových služieb partnera projektu, t. j. BOKU Univerzity Viedeň.

       

      Databáza politík (obr. 8) umožňuje vyhľadávanie a dopĺňanie politických dokumentov na základe rôznych klasifikácií. Základnými kritériami sú otázky:

      • o aký typ dokumentu sa jedná? (vyhláška, nariadenie, štúdia, rezolúcia, medzinárodná zmluva...),
      • je v platnosti ? (v platnosti od roku...),
      • je ústrednou témou problematika horských lesov? (áno, nie, nerelevantné),
      • je ústrednou témou problematika ekosystémových služieb? (áno, nie, nerelevantné),
      • o akú ekosystémovú službu ide? (produkcia dreva, ochranné funkcie proti prírodným ohrozeniam, ochrana prírody, klimatická zmena),
      • sú opísané aj jednotlivé nástroje obhospodarovania horských lesov alebo ekosystémových služieb? (áno, nie, nerelevantné),
      • aký je geografický záber dokumentu? (regionálne, EU, pan- európske, globálne).

      Analytické časti sa spracovávajú spolu s partnerom EFI (Európsky lesnícky ústav) a po zosumarizovaní pripomienok a postrehov ostatných partnerov k návrhu syntetickej správy Analýza mikro úrovne implementačných opatrení budú tvoriť spolu s výstupom čiastkovej úlohy o analýze makro úrovne politík Správu o politickom rámci týkajúcom sa multifunkčného manažmentu horských lesov.

      V rámci druhej úlohy riešitelia z Národného lesníckeho centra spolu so zahraničnými partnermi pripravili podklady a metodické postupy vhodné pre analýzu foriem governancie v jednotlivých prípadových štúdiách. V novembri 2012 sa uskutočnila v PRO POPULO Poprad, s.r.o. návšteva českého partnera projektu (Ústav pre výskum lesných ekosystémov), počas ktorej prerokovali otázky riadenia multifunkčného manažmentu v podmienkach Výskumno-demonštračného objektu Kozie chrbty. Odskúšala sa forma riadeného rozhovoru o governancii v českej/slovenskej jazykovej verzii a upravili sa jednotlivé otázky pre prípravu jednotného dotazníka pre všetky prípadové štúdie v rámci projektu. Výstupom je návrh online dotazníka pre majiteľov/obhospodarovateľov a manažérov horských lesov v prípadových regiónoch dostupného v anglickej jazykovej mutácii na https://adobeformscentral.com/?f=DGTRQsv7d4vhz1bz6iYckQ&preview.

      V nasledujúcom období riešenia sa touto formou získajú údaje potrebné pre prípravu výstupu ďalšej projektovej úlohy - článku o systémoch governancie, ktorý je plánovaný na koniec roka 2013.

      WP6 Šírenie a odovzdávanie vedomostí, interakcia so zainteresovanými stranami

      Aktivity tohto pracovného balíka sa primárne zameriavali na zabezpečenie a uľahčenie interakcie a komunikácie so všetkými dotknutými stranami v prípadovej štúdii Kozie chrbty. V prvej fáze bol vytvorený a pripomienkovaný plán, resp. postup ich zapojenia sa do riešenia projektu, ktorý slúžil ako podklad pre plánovaný výstup Plán zapojenia dotknutých strán.

      Na základe prvotnej analýzy pomerov v cieľovom území boli vytipované dotknuté strany/subjekty. Aktéri boli následne podľa schváleného plánu a súvisiacej dokumentácie roztriedení do jednotlivých kategórií na základe ich významnosti pri prijímaní rozhodnutí v cieľovom území (štátny orgán, mimovládna organizácia, vlastník, ...), resp. ich územnej pôsobnosti (lokálna, regionálna, národná, medzinárodná). Výber bol robený tak, aby bolo zastúpených čo možno najviac zadefinovaných skupín.

      Zástupcovia dotknutých strán boli telefonicky a osobne oslovovaní na participáciu pri implementácii projektovej agendy. V tejto súvislosti sa v cieľovom území zatiaľ uskutočnili 2 návštevy (16.07. 2012, 07.-08.11. 2012). Pozvanie zapojiť sa do projektu prijalo celkom 10 zástupcov zainteresovaných strán, ktorí budú tvoriť tzv. Výbor dotknutých strán, resp. Stakeholder panel.

      V rámci tohto pracovného balíka boli zozbierané, pripravené a publikované všetky dokumenty potrebné pre udržiavanie projektovej web stránky (http://www.arange-project.eu/), na ktorej sa nachádza mimo iného aj podrobný opis prípadovej štúdie Kozie chrbty, reprezentujúcej Západne Karpaty, spolu s tematickou fotogalériou. Základné informácie o projekte boli ďalej distribuované na národnej úrovni prostredníctvom jednotného Informačného listu č. 1, preloženého do všetkých jazykov krajín kde sa nachádzajú prípadové štúdie, slovenský variant sa nachádza na obr. 9.

     
   
Medzinárodný projekt ARANGE
   • Lesné pozemky v správe spoločnosti PRO POPULO Poprad, s.r.o. boli vybrané v rámci riešenia medzinárodného výskumného projektu „ARANGE“ ako cieľové územie pre modelovanie vývoja lesa.

    Projekt spolupráce s názvom „ARANGE“, riešený v rámci 7. Rámcového programu EÚ, sa zaoberal riešením problematiky udržateľného využívania funkcií lesov v horských oblastiach Európy (7 modelových území - prípadových štúdií). Jeho hlavným cieľom bolo preniesť najnovšie vedecké poznatky o efektívnom poskytovaní ekosystémových služieb v horských lesoch do podpory rozhodovania pre tvorcov politík a samotnú lesnícku prax. Riešiteľský kolektív predstavoval konzorcium 16 rôznych vedecko-výskumných inštitúcií, univerzít a organizácií z 11 európskych krajín. Slovenská strana bola zastúpená Národným lesníckym centrom zo Zvolena.

    Projekt bol oficiálne spustený vo februári 2012 a trval 3 roky. Podľa výskumných tém bol rozdelený do 6 pracovných balíkov a 1 zameraného na koordináciu. Riešitelia z Národného lesníckeho centra v roku 2012 pracovali v 4 pracovných balíkoch (WP):

    WP1 Dáta a prípadové štúdie

    Na začiatku riešenia balíka WP1 boli v priebehu mesiacov február až apríl 2012 spracované podrobné informácie o pilotnom území vybranom pre modelovanie vývoja lesa (PRO POPULO Poprad, s.r.o.). Koordinátorovi WP1 bol formou dotazníka o dostupných údajoch odovzdaný výstup "ARANGE Dotazník WP1: Dostupné informácie v regiónoch prípadových štúdií".

    V priebehu ďalších mesiacov (V. – XII. 2012) prebiehala príprava údajovej bázy pre modelovanie vývoja lesných porastov pri rôznych manažmentových alternatívach a prognózach zmeny klímy. Realizovali sa nasledovné činnosti:

     • zabezpečenie podkladov – lesné hospodárske plány od roku 1977 z lesných hospodárskych celkov (LHC) záujmového územia v správe PRO POPULO Poprad, s.r.o.,
     • návrh dizajnu pre výber dielcov záujmového územia pre modelovanie vývoja porastov; realizoval sa systematický výber v sieti 2 x 2 km, ktorý bol vložený do národnej inventarizačnej siete 4 x 4 km (obr. 1),
       

       
       • výber 14 dielcov z LHC Spišské Bystré; výpis aktuálnych a historických dát k uvedeným dielcom z LHP zo všetkých období platnosti (od roku 1977 po súčasnosť),
        • v decembri sa začali práce na získaní údajov z lesnej hospodárskej evidencie.zabezpečenie podkladov o stanovištných a pôdnych pomeroch v uvedených 14 porastoch vybraných pre modelovanie vývoja; výpočty požadovaných taxačných a porastových charakteristík (obr. 2),
          
          • realizácia terénnych prác pre získanie stromových a porastových charakteristík, ktoré nebolo možné odvodiť z údajov LHP (november 2012); požadované údaje – hrúbková a výšková štruktúra porastu – boli zisťované v 10 porastoch štandardným výberovým postupom na 8 – 12 kruhových plochách; v 4 porastoch sa merania neuskutočnili z dôvodu ich kalamitného rozvrátenia a následného vyťaženia (obr. 3)
          
          
       • V súčasnej fáze riešenia projektu sa získané údaje spracúvajú a vyhodnocujú (obr. 4), následne sa ráta s ich použitím pri modelovaní vývoja predmetných porastov v prostredí rastového simulátora „Sibyla“ (obr. 5).

         
         

        WP2 Kvantifikácia a posúdenie ekosystémových služieb

        V rámci balíka WP2 boli v roku 2012 realizované práce na vývoji modulu prirodzeného zmladenia, ktorý doposiaľ v simulátore rastu Sibyla chýbal. Z údajov Národnej inventarizácie a monitoringu lesa (2005 – 2006) boli odvodené parametre prirodzeného zmladenia pre hlavné dreviny na Slovensku. Niektoré parametre, ako kvalita semena, klíčivosť, frekvencia semenných rokov a pod. boli prevzaté z literatúry. Boli vyhodnotené predbežné simulácie a prebehla skúšobná implementácia regeneračného modulu do simulátora Sibyla (obr. 6).

         

        Ďalšie aktivity boli zamerané na vývoj metód slúžiacich na integráciu modelov Sibyla a Biome-BGC. Cieľom bolo vytvoriť viacnásobný model pre hodnotenie lesnej biomasy a zásob uhlíka. Na základe výmeny niekoľkých veličín v rôznych fázach simulácií prebiehalo testovanie a návrh spôsobu integrácie simulačných výstupov. Za účelom vylepšenia simulácií prebiehajúcich v Sibyle boli navyše implementované aj informácie o pohybe pôdnej vody a dekompozícii odumretej biomasy, získané modelom BiomeBGC. Metóda je realizovaná formou série skriptov v SQL.

        Ďalším krokom v riešení bolo testovanie modelu. Simulácie rastu a vývoja nemanažovaných lesných porastov boli vykonané na niekoľkých plochách intenzívneho monitoringu lesa na Slovensku s dominantným zastúpením duba, buka a smreka. Kalibrácia modelu bola testovaná na základe mortality a meraní hrúbkového a výškového prírastku. Simulácie boli realizované pre obdobie 1997 – 2100 kalibračným obdobím boli roky 1997 – 2010. Simulácie prebiehali v štyroch rôznych scenároch zmeny klímy.

        Na základe kombinácie výstupov Sibyly a Biome-BGC sa zhodnotili výsledky cyklu uhlíka pre horský porast smreka obyčajného (obr. 7).

         

        Pre simulácie intenzívne obhospodarovaných lesných porastov sa budú používať dáta z experimentálnych lesných porastov, ktoré boli vybrané a zadefinované v projekte ARANGE v rámci WP1. V súčasnosti sú údaje z týchto plôch pripravené pre spustenie simulácií v rôznych režimoch obhospodarovania, aby bolo možné v súlade s cieľmi projektu preskúmať vplyv manažmentu na ekosystémové služby.

         

        WP3 Základná úroveň politiky a governancie

        Koordinácia výskumných prác sa sústredila na dve hlavné úlohy:

        • príprava metodiky a pokynov pre získanie údajov ohľadom národných politík zameraných na horské lesy a multifunkčný manažment; vyladenie národných správ a ich porovnanie; doplnenie a adaptácia existujúcej online databázy politík (http://policydatabase.boku.ac.at) pre účely projektu ARANGE,
        • príprava riadeného rozhovoru a testovanie dotazníkového prieskumu o systémoch riadenia v prípadových štúdiách.

        V rámci prvej úlohy bolo potrebné identifikovať relevantné politiky a politické nástroje na úrovni prípadových štúdií, ktoré majú vplyv na obhospodarovanie horského lesa a poskytovanie a využívanie ekosystémových služieb. Regióny pre vypracovanie prípadových štúdií sú lokalizované v krajinách Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko, Slovensko (prípadová štúdia v pôsobnosti PRO POPULO Poprad, s.r.o.) a Bulharsko.

        Riešenie úlohy sa začalo analytickými prácami, vybratím vhodných teoretických postupov a prípravou spoločnej metodiky. Prvým výstupom úlohy boli Pokyny pre pracovnú skupinu WP3. Cieľom dokumentu bolo poskytnúť jednotlivým partnerom vhodný základ pre vytvorenie Správ o národných politikách a základné informácie ohľadom teoretického a metodologického podkladu pre tieto správy. Obsahom Pokynov bolo ujasnenie a zjednotenie základných pojmov a vytvorenie jednotného základu pre potreby následnej analýzy jednotlivých správ. Pokyny sa zamerali hlavne na politické, ekonomické, informačné a komunikačné nástroje, ako aj ich organizačný a inštitucionálny rámec, a zadefinovali štruktúru Správ o národných politikách týkajúcich sa štyroch základných ekosystémových služieb:

        • Produkcia dreva,
        • Ochrana pred gravitačnými prírodnými vplyvmi,
        • Zmierňovanie klimatických zmien prostredníctvom sekvestrácie uhlíka a produkcie bioenergií,
        • Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity.

        Na základe pokynov boli pripravené partnermi konzorcia Správy o národných politikách. Riešitelia na Národnom lesníckom centre následne pripravili porovnávaciu syntézu týchto správ, zameranú na nájdenie spoločných znakov a vzájomné porovnanie politík jednotlivých krajín a ich pokrytia nástrojmi a inštitúciami.

        Analýza politík na makro úrovni sa realizuje využitím dostupných databázových podkladov. Na základe kritérií pre posúdenie relevancie jednotlivých politík pre ciele projektu ARANGE boli definované aj podmienky pre adaptáciu politickej databázy dostupnej v rámci webových služieb partnera projektu, t. j. BOKU Univerzity Viedeň.

         

        Databáza politík (obr. 8) umožňuje vyhľadávanie a dopĺňanie politických dokumentov na základe rôznych klasifikácií. Základnými kritériami sú otázky:

        • o aký typ dokumentu sa jedná? (vyhláška, nariadenie, štúdia, rezolúcia, medzinárodná zmluva...),
        • je v platnosti ? (v platnosti od roku...),
        • je ústrednou témou problematika horských lesov? (áno, nie, nerelevantné),
        • je ústrednou témou problematika ekosystémových služieb? (áno, nie, nerelevantné),
        • o akú ekosystémovú službu ide? (produkcia dreva, ochranné funkcie proti prírodným ohrozeniam, ochrana prírody, klimatická zmena),
        • sú opísané aj jednotlivé nástroje obhospodarovania horských lesov alebo ekosystémových služieb? (áno, nie, nerelevantné),
        • aký je geografický záber dokumentu? (regionálne, EU, pan- európske, globálne).

        Analytické časti sa spracovávajú spolu s partnerom EFI (Európsky lesnícky ústav) a po zosumarizovaní pripomienok a postrehov ostatných partnerov k návrhu syntetickej správy Analýza mikro úrovne implementačných opatrení budú tvoriť spolu s výstupom čiastkovej úlohy o analýze makro úrovne politík Správu o politickom rámci týkajúcom sa multifunkčného manažmentu horských lesov.

        V rámci druhej úlohy riešitelia z Národného lesníckeho centra spolu so zahraničnými partnermi pripravili podklady a metodické postupy vhodné pre analýzu foriem governancie v jednotlivých prípadových štúdiách. V novembri 2012 sa uskutočnila v PRO POPULO Poprad, s.r.o. návšteva českého partnera projektu (Ústav pre výskum lesných ekosystémov), počas ktorej prerokovali otázky riadenia multifunkčného manažmentu v podmienkach Výskumno-demonštračného objektu Kozie chrbty. Odskúšala sa forma riadeného rozhovoru o governancii v českej/slovenskej jazykovej verzii a upravili sa jednotlivé otázky pre prípravu jednotného dotazníka pre všetky prípadové štúdie v rámci projektu. Výstupom je návrh online dotazníka pre majiteľov/obhospodarovateľov a manažérov horských lesov v prípadových regiónoch dostupného v anglickej jazykovej mutácii na https://adobeformscentral.com/?f=DGTRQsv7d4vhz1bz6iYckQ&preview.

        V nasledujúcom období riešenia sa touto formou získajú údaje potrebné pre prípravu výstupu ďalšej projektovej úlohy - článku o systémoch governancie, ktorý je plánovaný na koniec roka 2013.

        WP6 Šírenie a odovzdávanie vedomostí, interakcia so zainteresovanými stranami

        Aktivity tohto pracovného balíka sa primárne zameriavali na zabezpečenie a uľahčenie interakcie a komunikácie so všetkými dotknutými stranami v prípadovej štúdii Kozie chrbty. V prvej fáze bol vytvorený a pripomienkovaný plán, resp. postup ich zapojenia sa do riešenia projektu, ktorý slúžil ako podklad pre plánovaný výstup Plán zapojenia dotknutých strán.

        Na základe prvotnej analýzy pomerov v cieľovom území boli vytipované dotknuté strany/subjekty. Aktéri boli následne podľa schváleného plánu a súvisiacej dokumentácie roztriedení do jednotlivých kategórií na základe ich významnosti pri prijímaní rozhodnutí v cieľovom území (štátny orgán, mimovládna organizácia, vlastník, ...), resp. ich územnej pôsobnosti (lokálna, regionálna, národná, medzinárodná). Výber bol robený tak, aby bolo zastúpených čo možno najviac zadefinovaných skupín.

        Zástupcovia dotknutých strán boli telefonicky a osobne oslovovaní na participáciu pri implementácii projektovej agendy. V tejto súvislosti sa v cieľovom území zatiaľ uskutočnili 2 návštevy (16.07. 2012, 07.-08.11. 2012). Pozvanie zapojiť sa do projektu prijalo celkom 10 zástupcov zainteresovaných strán, ktorí budú tvoriť tzv. Výbor dotknutých strán, resp. Stakeholder panel.

        V rámci tohto pracovného balíka boli zozbierané, pripravené a publikované všetky dokumenty potrebné pre udržiavanie projektovej web stránky (http://www.arange-project.eu/), na ktorej sa nachádza mimo iného aj podrobný opis prípadovej štúdie Kozie chrbty, reprezentujúcej Západne Karpaty, spolu s tematickou fotogalériou. Základné informácie o projekte boli ďalej distribuované na národnej úrovni prostredníctvom jednotného Informačného listu č. 1, preloženého do všetkých jazykov krajín kde sa nachádzajú prípadové štúdie, slovenský variant sa nachádza na obr. 9.

       
     
Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020

Základné podmienky výberu porastov do projektu:

Hlavným cieľom projektu je ochrana a zlepšovanie stavu druhov alebo biotopov druhov živočíchov a rastlín európskeho významu a  biotopov európskeho významu v súlade s princípmi Smernice Európskeho parlamentu a rady 2009/147/ES ochrane voľne žijúceho vtáctva a Smernice rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

V hrubých rysoch to teda znamená, že lepšia ochrana druhov európskeho významu bude zabezpečená zlepšením stavu ich biotopov a lepšia ochrana biotopov európskeho významu bude zabezpečená zlepšením druhového zloženia alebo štruktúry lesných porastov (resp. zabránením ich zhoršeniu v dôsledku nevhodných lesohospodárskych postupov).

Oprávnené sú aj také opatrenia, pri ktorých síce ešte počas trvania projektu nedôjde k preukázateľnému zlepšeniu stavu druhov alebo biotopov no vzhľadom na ich charakter by mali viesť k budúcemu zlepšeniu.

Z toho vyplývajú základné podmienky:

 1. Porasty sa musia nachádzať v území NATURA 2000 (CHVÚ alebo ÚEV)
 2. Navrhované opatrenia musia minimálne smerovať k zlepšeniu stavu druhov alebo biotopov európskeho významu v týchto územiach.
 3. Realizované opatrenia musia vychádzať zo schválenej dokumentácie ochrany prírody pre dané územia, tzn. buď musia byť v súlade s už schválenými programami starostlivosti/záchrany alebo pre dané územie budeme musieť vypracovať tzv. ďalšiu dokumentáciu pre účely tohto projektu.

Zoznam realizovaných opatrení v lesoch v správe spoločnosti PRO POPULO Poprad, s.r.o.:

Aktivita - opatrenie č. 1: Obnova porastov – prirodzené drevinové zloženie

Umelá ako aj prirodzená obnova bola podriadená dosiahnutiu prirodzeného drevinového zloženia pre daný lesný biotop, alebo aspoň maximálnemu možnému priblíženiu sa k prirodzenému drevinovému zloženiu. V prípade potreby boli pri umelej obnove vnášané cieľové dreviny chýbajúce, alebo deficitne zastúpené v prirodzenom zmladení.

Nedošlo k úmyselnej obnove a ani k podpore stanovištne nepôvodných drevín. Introdukované dreviny alebo medzidruhové hybridy domácich drevín a exotických druhov nebudú používané vôbec, a to ani v prípadoch ak sú uvedené v modeloch hospodárenia.

V prípade zvýšeného ohrozenia prirodzenej alebo umelej obnovy zverou bola realizovaná (nechemická) ochrana pred zverou – prioritne budovaním oplôtkov. V obnovovaných porastoch bolo podporované celoplošné oplotenie, kde môže byť pri tienomilných drevinách veľkosť oplôtku do 0,2 ha a pri svetlomilných drevinách a holinách po kalamitách nad 1,5 ha do výmery 1,0 ha.

V odôvodnených prípadoch bolo možné pre zabezpečenie vyššej úspešnosti prirodzeného zmladenia podporiť aj využitie pomiestneho zraňovania pôdy  na náhodne rozmiestených plôškach.

Do prirodzeného drevinového zloženia sa počítajú aj stanovištne prirodzené pionierske dreviny.

Aktivita - opatrenie č.2: Jemnejšie spôsoby obnovy

Obnova lesných porastov bola realizovaná v súlade s princípmi prírode blízkeho obhospodarovania lesa s cieľom postupného dosiahnutia stabilného viacvrstvového lesa spĺňajúceho charakteristiky trvalo-viacetážových porastov alebo lesa s výberkovou štruktúrou (v prípade už dostatočne štrukturovaných porastov s cieľom udržania, príp. zlepšenia štruktúry).

Obnova bola podporená v porastoch s predpisom úmyselnej ťažby v platnom PSL, pričom podporené bolo iba vykonávanie jemnejších spôsobov hospodárenia s nasledovnými kritériami:

Pri porastoch so sklonom do 40% vykonávanie podrastového hospodárskeho spôsobu s veľkosťou prvku maximálne 0,2 ha, v prípade dominancie tiennych drevín prioritne jednotlivým alebo hlúčikovým výberom stromov, pri účelovom hospodárskom spôsobe všade tam, kde to podmienky neznemožňujú, obnoviť aspoň na časti plochy formou jednotlivého max. hlúčikového výberu. V sklonoch nad 40 % a v nepriechodných terénoch vykonávanie podrastového hospodárskeho spôsobu max. na 1 výšku porastu s veľkosťou prvku spravidla do 0,5 ha alebo uprednostnenie účelového hospodárskeho spôsobu. Iba výnimočne – v odôvodnených prípadoch, kedy je to skutočne potrebné pre zlepšenie stavu biotopov (podporené kvalitnými odbornými argumentami) je možné podporiť aj väčšie obnovné prvky. Tieto mimoriadne prípady je možné podporiť iba v rámci limitov schválených kritérií prírode blízkeho obhospodarovania lesa a po konzultácii a schválení s R- ŠOP.

Prioritná je prirodzená obnova, umelú obnovu bola podporená iba v prípade potreby obnovy chýbajúcich alebo deficitných drevín prirodzeného drevinového zloženia, ktoré nie je možné v dostatočnej miere obnoviť prirodzenou obnovou.

Sústreďovanie vyťaženej drevnej hmoty bolo realizované prednostne v zimnom období (ak to podmienky alebo iné záujmy ochrany prírody umožnili) čo najšetrnejším spôsobom, ktorý je možný dosiahnuť pri daných terénnych podmienkach a dostupných technológiách. Pri vykonávaní ťažby boli podporené jemnejšie spôsoby jej vykonávania (dôraz na smerovú stínku), prednostne sortimentovou metódou – s rozrezom kmeňa min. na 2 ks. s minimalizáciou škôd na ostávajúcom poraste.

Aktivita - opatrenie č. 5: Výchova mladých lesných porastov

V rámci výchovných zásahov (plecích rubov, prerezávok, čistiek a ďalších výchovných zásahov) bola selekcia stromov a intenzita zásahu podriadená cieľu zabezpečenia čo najlepšej zhody drevinového zloženia porastu s prirodzeným drevinovým zložením na lokalite, konkrétne podľa prirodzeného zastúpenia drevín pre rámcové stanovištné jednotky alebo pre biotop, ak sa jedná o ochranu biotopu. Zásahy boli preto zamerané na prednostné odstraňovanie stanovištne nepôvodných druhov drevín, podporu (neodstraňovanie) deficitne zastúpených pôvodných drevín, podľa individuálne dohodnutých podmienok.

Pokiaľ ide o objem, podporené bol iba objem vykonávanie výchovných zásahov nad rámec predpisu platného PSL.  Vyznačovanie zásahu bolo, za dodržania ostatných podmienok,  podporené aj na objem plánovaný v PSL a to od prečistiek do prebierok s vekom porastov do 50 r.

Aktivita - opatrenie č. 8: Zmena štruktúry porastov v hlucháních lokalitách

Podpora zmeny štruktúry mladých lesných porastov v súlade s princípmi v platnom programe záchrany hlucháňa a v lokalitách hlucháňa identifikovaných v platnom programe záchrany hlucháňa.

 

Realizácia vybraných opatrení z Programu záchrany hlucháňa hôrneho

Vykonané zásahy: intenzívna prečistka realizovaná v rámci projektu Štátnej ochrany prírody v rámci „realizácie vybraných opatrení z Programu záchrany hlucháňa hôrneho“.

Základným cieľom projektu je realizácia vybraných opatrení na trvalé zachovanie ostávajúcich vhodných biotopov hlucháňa hôrneho, ako aj zlepšovanie charakteristík porastových štruktúr jeho biotopov, ktoré v súčasnosti nedisponujú vhodnými charakteristikami. Pre trvalosť zachovania biotopov hlucháňa hôrneho na Slovensku, ako aj ostatných druhov horských lesov je preto žiaduce aj následné zabezpečovanie legislatívnej ochrany týchto ucelených a vzájomne prepojených lokalít. Opatrenia sa realizujú do 1 km (resp. priemerne 5 km pri lokalitách zabezpečujúcich konektivitu jednotlivých území – „nášľapné kamene“) od lokalít uvádzaných v Programe záchrany hlucháňa hôrneho, ako aj v potenciálnych alebo aktualizovaných lokalitách výskytu hlucháňa hôrneho. Opatrenia sa realizujú prednostne a hlavne na území s dostatočnou výmerou a so súvislejšou, kompaktnejšou lokalizáciou lesných porastov. Pri lokalitách zabezpečujúcich konektivitu jednotlivých lokalít hlucháňa hôrneho je hlavným kritériom ich predpokladaná následná alebo súčasná funkčnosť. V obidvoch prípadoch hodnotu kritéria posúdi príslušná organizačná jednotka ŠOP SR (v našom prípade správa Národného parku Slovenský raj). Od tohto bodu sa odvíja aj vznik dvoch prepojených území v nami obhospodarovanom území: Úplaz a Predná hoľa.

Zámer: Prečistka s rozčleňovaním a s vytváraním porastových medzier a spojovacích koridorov.

 • Vytvárať, resp. rozširovať existujúce porastové medzery (priemerná plocha 0,03 ha) v počte cca 5 ks/ha vzdialené od seba cca 20 – 40 m a vzájomne prepojené 4 m širokými nepravidelnými koridormi. Plocha prepojovacích koridorov (pomocných liniek) je cca 0,07 ha, ktoré sú doplnené dvoma 4 m širokými hlavnými linkami navzájom vzdialených cca 45 m o celkovej výmere zaberajúcej cca 10 % plochy z ha. Celková plocha porastových medzier je cca 30 % plochy z ha. Plochy sú rozmiestnené v poraste nepravidelne, pričom odstránené dreviny s hrúbkou nad 5 cm sa neponechajú na ploche zásahu, ale budú odtiahnuté hlbšie do okolitého porastu.
 • Vykonať na ploche porastu zásah s cieľom dosiahnuť na prevažnej časti výmery porast s uvoľneným zápojom a zníženým zakmenením na hodnotu 0,5 plného zakmenenia. Celková plocha zásahu so zníženým zakmenením je cca 60 % plochy z ha.
 • Ponechať na ploche porastu hustejšie skupinky, ideálne hlboko zavetvené, o veľkosti 0,01 - 0,03 ha, mozaikovo rozmiestnených v poraste v počte 3 – 5 ks/ha s celkovou plochou cca 10 % plochy z ha.

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020

Základné podmienky výberu porastov do projektu:

Hlavným cieľom projektu je ochrana a zlepšovanie stavu druhov alebo biotopov druhov živočíchov a rastlín európskeho významu a  biotopov európskeho významu v súlade s princípmi Smernice Európskeho parlamentu a rady 2009/147/ES ochrane voľne žijúceho vtáctva a Smernice rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

V hrubých rysoch to teda znamená, že lepšia ochrana druhov európskeho významu bude zabezpečená zlepšením stavu ich biotopov a lepšia ochrana biotopov európskeho významu bude zabezpečená zlepšením druhového zloženia alebo štruktúry lesných porastov (resp. zabránením ich zhoršeniu v dôsledku nevhodných lesohospodárskych postupov).

Oprávnené sú aj také opatrenia, pri ktorých síce ešte počas trvania projektu nedôjde k preukázateľnému zlepšeniu stavu druhov alebo biotopov no vzhľadom na ich charakter by mali viesť k budúcemu zlepšeniu.

Z toho vyplývajú základné podmienky:

 1. Porasty sa musia nachádzať v území NATURA 2000 (CHVÚ alebo ÚEV)
 2. Navrhované opatrenia musia minimálne smerovať k zlepšeniu stavu druhov alebo biotopov európskeho významu v týchto územiach.
 3. Realizované opatrenia musia vychádzať zo schválenej dokumentácie ochrany prírody pre dané územia, tzn. buď musia byť v súlade s už schválenými programami starostlivosti/záchrany alebo pre dané územie budeme musieť vypracovať tzv. ďalšiu dokumentáciu pre účely tohto projektu.

Zoznam realizovaných opatrení v lesoch v správe spoločnosti PRO POPULO Poprad, s.r.o.:

Aktivita - opatrenie č. 1: Obnova porastov – prirodzené drevinové zloženie

Umelá ako aj prirodzená obnova bola podriadená dosiahnutiu prirodzeného drevinového zloženia pre daný lesný biotop, alebo aspoň maximálnemu možnému priblíženiu sa k prirodzenému drevinovému zloženiu. V prípade potreby boli pri umelej obnove vnášané cieľové dreviny chýbajúce, alebo deficitne zastúpené v prirodzenom zmladení.

Nedošlo k úmyselnej obnove a ani k podpore stanovištne nepôvodných drevín. Introdukované dreviny alebo medzidruhové hybridy domácich drevín a exotických druhov nebudú používané vôbec, a to ani v prípadoch ak sú uvedené v modeloch hospodárenia.

V prípade zvýšeného ohrozenia prirodzenej alebo umelej obnovy zverou bola realizovaná (nechemická) ochrana pred zverou – prioritne budovaním oplôtkov. V obnovovaných porastoch bolo podporované celoplošné oplotenie, kde môže byť pri tienomilných drevinách veľkosť oplôtku do 0,2 ha a pri svetlomilných drevinách a holinách po kalamitách nad 1,5 ha do výmery 1,0 ha.

V odôvodnených prípadoch bolo možné pre zabezpečenie vyššej úspešnosti prirodzeného zmladenia podporiť aj využitie pomiestneho zraňovania pôdy  na náhodne rozmiestených plôškach.

Do prirodzeného drevinového zloženia sa počítajú aj stanovištne prirodzené pionierske dreviny.

Aktivita - opatrenie č.2: Jemnejšie spôsoby obnovy

Obnova lesných porastov bola realizovaná v súlade s princípmi prírode blízkeho obhospodarovania lesa s cieľom postupného dosiahnutia stabilného viacvrstvového lesa spĺňajúceho charakteristiky trvalo-viacetážových porastov alebo lesa s výberkovou štruktúrou (v prípade už dostatočne štrukturovaných porastov s cieľom udržania, príp. zlepšenia štruktúry).

Obnova bola podporená v porastoch s predpisom úmyselnej ťažby v platnom PSL, pričom podporené bolo iba vykonávanie jemnejších spôsobov hospodárenia s nasledovnými kritériami:

Pri porastoch so sklonom do 40% vykonávanie podrastového hospodárskeho spôsobu s veľkosťou prvku maximálne 0,2 ha, v prípade dominancie tiennych drevín prioritne jednotlivým alebo hlúčikovým výberom stromov, pri účelovom hospodárskom spôsobe všade tam, kde to podmienky neznemožňujú, obnoviť aspoň na časti plochy formou jednotlivého max. hlúčikového výberu. V sklonoch nad 40 % a v nepriechodných terénoch vykonávanie podrastového hospodárskeho spôsobu max. na 1 výšku porastu s veľkosťou prvku spravidla do 0,5 ha alebo uprednostnenie účelového hospodárskeho spôsobu. Iba výnimočne – v odôvodnených prípadoch, kedy je to skutočne potrebné pre zlepšenie stavu biotopov (podporené kvalitnými odbornými argumentami) je možné podporiť aj väčšie obnovné prvky. Tieto mimoriadne prípady je možné podporiť iba v rámci limitov schválených kritérií prírode blízkeho obhospodarovania lesa a po konzultácii a schválení s R- ŠOP.

Prioritná je prirodzená obnova, umelú obnovu bola podporená iba v prípade potreby obnovy chýbajúcich alebo deficitných drevín prirodzeného drevinového zloženia, ktoré nie je možné v dostatočnej miere obnoviť prirodzenou obnovou.

Sústreďovanie vyťaženej drevnej hmoty bolo realizované prednostne v zimnom období (ak to podmienky alebo iné záujmy ochrany prírody umožnili) čo najšetrnejším spôsobom, ktorý je možný dosiahnuť pri daných terénnych podmienkach a dostupných technológiách. Pri vykonávaní ťažby boli podporené jemnejšie spôsoby jej vykonávania (dôraz na smerovú stínku), prednostne sortimentovou metódou – s rozrezom kmeňa min. na 2 ks. s minimalizáciou škôd na ostávajúcom poraste.

Aktivita - opatrenie č. 5: Výchova mladých lesných porastov

V rámci výchovných zásahov (plecích rubov, prerezávok, čistiek a ďalších výchovných zásahov) bola selekcia stromov a intenzita zásahu podriadená cieľu zabezpečenia čo najlepšej zhody drevinového zloženia porastu s prirodzeným drevinovým zložením na lokalite, konkrétne podľa prirodzeného zastúpenia drevín pre rámcové stanovištné jednotky alebo pre biotop, ak sa jedná o ochranu biotopu. Zásahy boli preto zamerané na prednostné odstraňovanie stanovištne nepôvodných druhov drevín, podporu (neodstraňovanie) deficitne zastúpených pôvodných drevín, podľa individuálne dohodnutých podmienok.

Pokiaľ ide o objem, podporené bol iba objem vykonávanie výchovných zásahov nad rámec predpisu platného PSL.  Vyznačovanie zásahu bolo, za dodržania ostatných podmienok,  podporené aj na objem plánovaný v PSL a to od prečistiek do prebierok s vekom porastov do 50 r.

Aktivita - opatrenie č. 8: Zmena štruktúry porastov v hlucháních lokalitách

Podpora zmeny štruktúry mladých lesných porastov v súlade s princípmi v platnom programe záchrany hlucháňa a v lokalitách hlucháňa identifikovaných v platnom programe záchrany hlucháňa.

 

Realizácia vybraných opatrení z Programu záchrany hlucháňa hôrneho

Vykonané zásahy: intenzívna prečistka realizovaná v rámci projektu Štátnej ochrany prírody v rámci „realizácie vybraných opatrení z Programu záchrany hlucháňa hôrneho“.

Základným cieľom projektu je realizácia vybraných opatrení na trvalé zachovanie ostávajúcich vhodných biotopov hlucháňa hôrneho, ako aj zlepšovanie charakteristík porastových štruktúr jeho biotopov, ktoré v súčasnosti nedisponujú vhodnými charakteristikami. Pre trvalosť zachovania biotopov hlucháňa hôrneho na Slovensku, ako aj ostatných druhov horských lesov je preto žiaduce aj následné zabezpečovanie legislatívnej ochrany týchto ucelených a vzájomne prepojených lokalít. Opatrenia sa realizujú do 1 km (resp. priemerne 5 km pri lokalitách zabezpečujúcich konektivitu jednotlivých území – „nášľapné kamene“) od lokalít uvádzaných v Programe záchrany hlucháňa hôrneho, ako aj v potenciálnych alebo aktualizovaných lokalitách výskytu hlucháňa hôrneho. Opatrenia sa realizujú prednostne a hlavne na území s dostatočnou výmerou a so súvislejšou, kompaktnejšou lokalizáciou lesných porastov. Pri lokalitách zabezpečujúcich konektivitu jednotlivých lokalít hlucháňa hôrneho je hlavným kritériom ich predpokladaná následná alebo súčasná funkčnosť. V obidvoch prípadoch hodnotu kritéria posúdi príslušná organizačná jednotka ŠOP SR (v našom prípade správa Národného parku Slovenský raj). Od tohto bodu sa odvíja aj vznik dvoch prepojených území v nami obhospodarovanom území: Úplaz a Predná hoľa.

Zámer: Prečistka s rozčleňovaním a s vytváraním porastových medzier a spojovacích koridorov.

 • Vytvárať, resp. rozširovať existujúce porastové medzery (priemerná plocha 0,03 ha) v počte cca 5 ks/ha vzdialené od seba cca 20 – 40 m a vzájomne prepojené 4 m širokými nepravidelnými koridormi. Plocha prepojovacích koridorov (pomocných liniek) je cca 0,07 ha, ktoré sú doplnené dvoma 4 m širokými hlavnými linkami navzájom vzdialených cca 45 m o celkovej výmere zaberajúcej cca 10 % plochy z ha. Celková plocha porastových medzier je cca 30 % plochy z ha. Plochy sú rozmiestnené v poraste nepravidelne, pričom odstránené dreviny s hrúbkou nad 5 cm sa neponechajú na ploche zásahu, ale budú odtiahnuté hlbšie do okolitého porastu.
 • Vykonať na ploche porastu zásah s cieľom dosiahnuť na prevažnej časti výmery porast s uvoľneným zápojom a zníženým zakmenením na hodnotu 0,5 plného zakmenenia. Celková plocha zásahu so zníženým zakmenením je cca 60 % plochy z ha.
 • Ponechať na ploche porastu hustejšie skupinky, ideálne hlboko zavetvené, o veľkosti 0,01 - 0,03 ha, mozaikovo rozmiestnených v poraste v počte 3 – 5 ks/ha s celkovou plochou cca 10 % plochy z ha.

Výchova obnovených lesných porastov vzniknutých po rozsiahlych kalamitách s návrhom ich ďalšieho obhospodarovania
 • realizačný projekt na rok 2016 až 2018
 • autor projektu: doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.
 • cieľ projektu:
  1. rekognoskácia predmetného územia v teréne a výber JPRL, ktoré budú použité za účelom výchovy porastov.
  2. vykonanie obhliadky vybratých JPRL v teréne a posúdenie ich aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia.
  3. spracovanie údajov z aktuálneho Programu starostlivosti o lesy (PSL).
  4. vyhodnotenie súčasného stavu lesných porastov z hľadiska následných pestovných opatrení.
  5. návrh ďalšieho obhospodarovania predmetných JPRL.
  6. vypracovanie písomnej správy o dosiahnutých výsledkoch.
Výchova obnovených lesných porastov vzniknutých po rozsiahlych kalamitách s návrhom ich ďalšieho obhospodarovania
 • realizačný projekt na rok 2016 až 2018
 • autor projektu: doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.
 • cieľ projektu:
  1. rekognoskácia predmetného územia v teréne a výber JPRL, ktoré budú použité za účelom výchovy porastov.
  2. vykonanie obhliadky vybratých JPRL v teréne a posúdenie ich aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia.
  3. spracovanie údajov z aktuálneho Programu starostlivosti o lesy (PSL).
  4. vyhodnotenie súčasného stavu lesných porastov z hľadiska následných pestovných opatrení.
  5. návrh ďalšieho obhospodarovania predmetných JPRL.
  6. vypracovanie písomnej správy o dosiahnutých výsledkoch.
Projekt ochrany smrekových porastov po vetrovej kalamite Žofia na území PRO POPULO Poprad
 • realizačný projekt na rok 2015
 • autor projektu: Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici
 • cieľ projektu: preventívne opatrenia proti škodám spôsobenýchpodkôrnym hmyzom, vybudovanie bariér feromónových lapačov na správe lesov Spišské Bystré a Hranovnica, zásady monitoringu výskytu škodlivých činiteľov.
Projekt ochrany smrekových porastov po vetrovej kalamite Žofia na území PRO POPULO Poprad
 • realizačný projekt na rok 2015
 • autor projektu: Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici
 • cieľ projektu: preventívne opatrenia proti škodám spôsobenýchpodkôrnym hmyzom, vybudovanie bariér feromónových lapačov na správe lesov Spišské Bystré a Hranovnica, zásady monitoringu výskytu škodlivých činiteľov.
Elaborát prieskumu a plánu lesnej dopravnej siete
 • realizačný projekt na rok 2016
 • autor projektu: Ing. Ľuboš Žabka, Ing. Ján Kučera
 • projekt bol realizovaný na LC Hranovnica na výmere 2978,39 ha.
Elaborát prieskumu a plánu lesnej dopravnej siete
 • realizačný projekt na rok 2016
 • autor projektu: Ing. Ľuboš Žabka, Ing. Ján Kučera
 • projekt bol realizovaný na LC Hranovnica na výmere 2978,39 ha.
Výskum vplyvu preparátov aplikovaných v škôlkarských a zalesňovacích technológiách lesov PRO POPULO Poprad
 • realizačný projekt na rok 2015
 • projektu: Ing. Anna Tučeková, PhD.
 • cieľ projektu: overovanie a praktická demonštrácia, konzultácie a zavádzanie nových progresívnych technologických postupov obnovy bola zameraná na testovanie vplyvu hydrogelov radu Stocksorb, mykoríznehobiopreparátuEctovit a tekutej biofyzikálnej výživy novej generácie RIVERM na umelých výsadbách a v škôlkarských technológiách pri pestovaní voľnokorenného a krytokorenného sadbového materiálu.
Výskum vplyvu preparátov aplikovaných v škôlkarských a zalesňovacích technológiách lesov PRO POPULO Poprad
 • realizačný projekt na rok 2015
 • projektu: Ing. Anna Tučeková, PhD.
 • cieľ projektu: overovanie a praktická demonštrácia, konzultácie a zavádzanie nových progresívnych technologických postupov obnovy bola zameraná na testovanie vplyvu hydrogelov radu Stocksorb, mykoríznehobiopreparátuEctovit a tekutej biofyzikálnej výživy novej generácie RIVERM na umelých výsadbách a v škôlkarských technológiách pri pestovaní voľnokorenného a krytokorenného sadbového materiálu.
Počítačom podporovaná optimalizácia manažmentu lesných porastov v podmienkach meniacej sa klímy
 • realizačný projekt od roku 2016
 • autor projektu: Mgr. Ivan Barka, PhD.
 • cieľ projektu: práve prebieha realizácia
Počítačom podporovaná optimalizácia manažmentu lesných porastov v podmienkach meniacej sa klímy
 • realizačný projekt od roku 2016
 • autor projektu: Mgr. Ivan Barka, PhD.
 • cieľ projektu: práve prebieha realizácia

Kontakt

PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Obrancov mieru 329
059 34 Spišská Teplica
Slovensko